Algemene Voorwaarden

Sensus Communicatie –
Dianne Deurloo 

versie januari 2021-01

Wat goed dat je dit leest!
Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij zakendoet met Sensus Communicatie. 

Sensus Communicatie is een eenmanszaak, die wordt vertegenwoordigd door Dianne Deurloo.
Sensus Communicatie is dé vrouwelijke crisiscommunicatie-expert van Nederland. Bij dit bureau kun je terecht voor (in de volle breedte) advies, training en coaching op het gebied van crisiscommunicatie. Van offline en online losse trainingen tot volledige opleidingstrajecten. 

Sensus Communicatie werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bedrijven en kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

Algemene voorwaarden zonder kleine lettertjes 😉
Deze algemene voorwaarden zijn eerlijk, positief en open. Sensus Communicatie gaat uit van win-win. Ze zijn bovendien duidelijk, zonder onnodig moeilijke woorden. Heb jij het talent om wetteksten te lezen? Speciaal voor jou hebben we de van toepassing zijnde artikelen zo nodig wel genoemd. 

 Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden Sensus Communicatie haar diensten en/of producten levert. 

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. 

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen! 

Bedrijfsgegevens

Sensus Communicatie
Parksingel 56
4691 GT Tholen 

KvK-nummer : 73484350
Tel. : 06 – 45 13 47 90 
Website : www.sensuscommunicatie.nl
E-mail : dianne@sensuscommunicatie.nl 

Artikel 1. Definities

 

 1. Aanbieding: het aanbod dat na jouw mondelinge of schriftelijke aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Aw: Auteurswet.
 4. BW: het Burgerlijk Wetboek. 
 5. Diensten: alle diensten die Sensus Communicatie voor jou uitvoert. 
 6. Directe schade: uitsluitend de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 7. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking (in de zin van artikel 1, 12 en 13 Aw).
 8. Indirecte schade: schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, en/of schade wegens door Sensus Communicatie gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 9. Kalenderjaar: Het tijdsinterval van precies een jaar volgens de kalender (1 januari tot en met 31 december).  
 10. Offerte: Elke aanbieding van Sensus Communicatie die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 11. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Sensus Communicatie geleverd wordt. 
 12. Opdrachtgever: het bedrijf, de organisatie, de (publieksrechtelijke of privaatrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Sensus Communicatie een overeenkomst aangaat. Het betreft ook degen die een offerte / aanbieding van Sensus Communicatie heeft ontvangen dan wel degene voor wie Sensus Communicatie enige rechtshandeling verricht. 
 13. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Sensus Communicatie waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, welke dienst of product Sensus Communicatie tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 14. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sensus Communicatie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sensus Communicatie niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: e
 • extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen, overstromingen, natuurrampen, aardverschuivingen; 
 • corrosieve lucht; 
 • belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; 
 • belemmeringen in het vervoer; 
 • werkstakingen; 
 • een dag of dagen van nationale rouw;
 • oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, mobilisatie, molest, terrorisme; 
 • verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; 
 • het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Sensus Communicatie door haar leveranciers; 
 • ex- en importverboden; 
 • branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Sensus Communicatie of van haar leverancier; 
 • het verbranden van middelen van vervoer van Sensus Communicatie of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; 
 • contingentering- of andere maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid dan wel overheidsbesluiten;
 • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Sensus Communicatie;
 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring van Sensus Communicatie;
 • epidemieën of pandemieën;
 • computerstoringen;
 1. Partijen: Sensus Communicatie en jij samen.
 2. Redelijke kosten: kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en Sensus Communicatie die betrekking heeft op de opdracht (zowel elektronisch, via social media of anderszins).
 4. Vergoeding: Het tarief dat voor de opdracht is afgesproken. Dit kan ook omvatten de reis- en verblijfkosten of andere kosten die verband houden met de opdracht. 
 5. Werk: werken (zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw).

Artikel 2. Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Sensus Communicatie, waarop Sensus Communicatie deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten. 
 3. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Sensus Communicatie, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Sensus Communicatie altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden. 
 4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Sensus Communicatie, voor zover wij daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van zijn afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Sensus Communicatie, inclusief deze algemene voorwaarden. 
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Sensus Communicatie gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is, het gebruiksrecht en wat de gevraagde vergoeding is. 
 4. Sensus Communicatie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Sensus Communicatie zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. 
 6. Eveneens heeft Sensus Communicatie altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven. 
 8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Sensus Communicatie daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Sensus Communicatie aangeeft dat dit wel het geval is. 
 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft Sensus Communicatie het recht om het aanbod te herroepen. 

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst en meerwerk

 1. Sensus Communicatie zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 
 2. Sensus Communicatie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
 3. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Sensus Communicatie. 
 4. Wijzigingen in de opdracht of meerwerk door jou – om welke reden dan ook – komen voor jouw rekening. 
 5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 6. Sensus Communicatie heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma. 

Artikel 5. Specifieke bepaling coaching/mentorship

 

 1. Een onderdeel van het aanbod van Sensus Communicatie betreft de samenwerking tussen partijen door middel van coaching, waarbij 100% commitment aan jouw zijde nodig is voor een goede samenwerking en het behalen van het beste resultaat. 
 2. Sensus Communicatie kan de opdracht opschorten (zonder “restitutie” of terugbetaling) als je wanprestatie levert, zoals geen commitment tonen (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betaalt, of steeds zijn rapportages niet invult) of je in het algemeen niet coachbaar opstelt. 
 3. Alvorens je in gebreke te stellen word je in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen.  
 4. Sensus Communicatie behoudt te allen tijde het recht om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden. 
 5. Het recht op bepaalde onderdelen van het aanbod (coachcall, individuele afspraak etc.), vervalt na de looptijd van het programma. Je wordt hierop zoveel mogelijk hierop Sensus Communicatie geattendeerd.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor jouw rekening.
 7. Je bent je ervan bewust dat er video-opnames kunnen worden gemaakt gedurende het volgen van een programma (omdat dit bijvoorbeeld tot de overeenkomst behoort) zoals een LIVE-stream, Facebook-LIVE of een ander online platform, die door Sensus Communicatie in de online academy, op het social media platform of elders worden bewaard en getoond. De voorbeelden die worden genoemd zijn niet-limitatief. 

Artikel 6. Jouw verplichtingen als opdrachtgever

 1. Sensus Communicatie geeft van tevoren aan welke eventuele gegevens, apparatuur en/of ruimtes noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Jij zorgt ervoor dat dit – en de zaken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn – is geregeld. 
 2. Indien je hier niet aan hebt voldaan, heeft dat gevolgen voor de uitvoering van de opdracht en zodoende heeft Sensus Communicatie het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij je in rekening te brengen. 
 3. De door jou aangeleverde gegevens, berekeningen, ontwerpen, plannen enz. zijn volledig en/of juist, want anders komt dit volledig voor rekening en risico van jezelf. 
 4. Sensus Communicatie heeft tijdig, dat wil zeggen voordat er door Sensus Communicatie begonnen dient te worden met de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking over (die om niet ter beschikking wordt gesteld): 
 • de locatie waar Sensus Communicatie werkzaamheden gaat uitvoeren; 
 • elektriciteit, apparatuur en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn; 
 • een veilige plaats waar alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel en schade te voorkomen. 
 1. Je informeert Sensus Communicatie onverwijld omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en natuurlijk het auteursrecht), in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Sensus Communicatie.
  Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Sensus Communicatie daartoe bevoegd. 
 2. De in het kader van de opdracht door Sensus Communicatie tot stand gebrachte werken of resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, methoden, filosofieën, concepten, adviezen, illustraties, afbeeldingen, logo’s, foto’s, tekeningen, programmatuur, documenten, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Sensus Communicatie, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
 3. Jij vrijwaart Sensus Communicatie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door eventueel door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 4. Sensus Communicatie behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Sensus Communicatie mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als Sensus Communicatie geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik door jou van een werk dat niet is overeengekomen, 

wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Sensus Communicatie. 

 1. Voor verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is schriftelijk toestemming benodigd van Sensus Communicatie (zie artikel 8). 
 2. Sensus Communicatie heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Deze vergoeding is tenminste driemaal met een minimum van 

De door Sensus Communicatie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Dit laat het eisen van een schadevergoeding waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten onverlet. 

Artikel 9. Licentie (gebruiksrecht)

 1. Toestemming voor gebruik van het werk door jou wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie. 
 2. De licentie is naar aard en omvang door Sensus Communicatie omschreven in een licentieovereenkomst en/of in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 
 3. Als (onverhoopt) over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan:
 • het recht tot éénmalig gebruik, en
 • in ongewijzigde vorm, en
 • ten behoeve van een doel, oplage en wijze, zoals we dit bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. 
 1. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 
 2. Het in dit artikel omschreven exploitatierecht mag je enkel overdragen aan derden, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sensus Communicatie. 
 3. Tenzij anders overeengekomen, ben je ook niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

Artikel 10. Betaling(svoorwaarden)

 1. De betalingsverplichting ontstaat op de dag dat er sprake is van een opdracht dan wel dat op het moment dat de overeenkomst is aangegaan.
 2. Sensus Communicatie houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 3. Facturatie gebeurt digitaal en in euro’s. 
 4. Sensus Communicatie factureert in beginsel na uitvoering van de opdracht. Bij langlopende opdrachten (opdrachten van meer dan een maand) het recht om tussentijds te factureren. Dat houdt concreet in dat er maandelijks wordt gefactureerd. 
 5. De eventuele kosten die Sensus Communicatie voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod en worden uitsluitend aan jou doorberekend als dit van te voren is gecommuniceerd.
 6. De eventuele reis- en verblijfkosten zijn € 0.35 cent per km. 
 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Sensus Communicatie een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment in verzuim en ben de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Sensus Communicatie het recht de uitvoering van de opdracht of levering van de dienst op te schorten. 
 9. Indien het voorgaande zich voordoet, heeft Sensus Communicatie het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald. 
 10. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Sensus Communicatie. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Overmacht

 1. Sensus Communicatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt door de volgende zaken:
 • als dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 
 • en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 1. Sensus Communicatie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 2. Als Sensus Communicatie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Sensus Communicatie het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 3. In geval van overmacht zal Sensus Communicatie zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

Artikel 12. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
 1. een verzoek tot faillissement; 
 2. (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
 3. of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Sensus Communicatie tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. Voorts is Sensus Communicatie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. Dit geldt ook indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Sensus Communicatie heeft het recht de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  a. Sensus Communicatie bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
  b. het materiaal waarmee, alsmede de omstandigheden waarin, de opdracht dient te worden uitgevoerd, niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  c. na het sluiten van de overeenkomst Sensus Communicatie ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat je slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Jij hebt het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Sensus Communicatie de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 4. Sensus Communicatie heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:
 • Annulering vanaf de ingang van de opdracht/overeenkomst tot 1 maand voorafgaand aan de opdracht: 50 % van de totale opdracht;
 • Annulering binnen 1 maand en 1 week voorafgaand aan de opdracht: 80 % van de totale opdracht. 
 • Annulering binnen week: 100% van de totale opdracht

  Voor het kopen van een ticket voor een e-learning of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

 1. Tickets/E-learnings/Events/Workshops/(Online) materiaal
  Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen.
 2. Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is. 
 3. Voor het vergeten en verzetten van afspraken van jouw zijde, heeft Sensus Communicatie het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. 
 4. Sensus Communicatie heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Alvorens je überhaupt tot een claim overgaat, dien je met Sensus Communicatie in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 
 2. Sensus Communicatie is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare, directe schade en ziet alleen op dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Sensus Communicatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld. 
 4. Sensus Communicatie is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Sensus Communicatie aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht met een maximum van € 5.000,-. 
 5. Aansprakelijkheid van Sensus Communicatie, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 6. Sensus Communicatie kan niet aansprakelijk worden gehouden:
 • Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 • Door jouw handelen of nalaten;
 • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 • Tekortkomingen van derden;
 • een gebeurtenis, die in feite buiten de macht ligt van Sensus Communicatie en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
 • enige daad of nalatigheid van jouw zijde, jouw ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege jou te werk zijn gesteld;
 • eventuele ongevallen met het door Sensus Communicatie geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.
 1. Als jij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Sensus Communicatie geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, waaronder hardware en software, sluit Sensus Communicatie iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 2. Is Sensus Communicatie toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst (wanprestatie), dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Sensus Communicatie zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Sensus Communicatie zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
 3. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van jou uit welke hoofde ook jegens Sensus Communicatie vervallen/verjaren in ieder geval als zij binnen een termijn van zes maanden niet aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat jij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Sensus Communicatie kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Sensus Communicatie is betekend.
 4. Hetgeen in dit artikel bepaald is omtrent de aansprakelijkheid geldt in alle gevallen behalve opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de kant van Sensus Communicatie.

Artikel 14. Inschakeling van derden 

 1. Sensus Communicatie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs).
  Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Sensus Communicatie zo nodig communiceren.

Artikel 15. Klachten 

 1. Sensus Communicatie doet haar best om het te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over Sensus Communicatie, dan dien je deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in bij Sensus Communicatie. 
 2. Als Sensus Communicatie oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Sensus Communicatie dit naar beste kunnen proberen te verhelpen. 
 3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

  1. Partijen houden alles wat is besproken geheim tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. 
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3.  De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
   – Sensus Communicatie verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
   – de informatie algemeen bekend wordt;
   – Sensus Communicatie optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  4. Je waarborgt de geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen. 
 • Persoonsgegevens die Sensus Communicatie bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Sensus Communicatie houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. Sensus Communicatie heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Sensus Communicatie. 

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van ons dat stelt.
 2. Laten we er samen alles aan doen om een geschil te voorkomen. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan zullen we ons eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen we een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Sensus Communicatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Sensus Communicatie behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen. 
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.